วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

การศึกษาการศึกษา ในความหมายทั่วไปอย่างกว้างที่สุด


เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1.นางสาวเสาวลักษณ์   ศรีสอาด  554189062 หัวหน้า
2.นายอดิศักดิ์  แย้มพวง 554189058 เลขา
3.นายนิรุตติ์  ศรีคำม่วง 554189078 เลขา
4.นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณประเสริฐ 554189064  ผู้จัดการส่วนตัว